ਵਿਦੇਸ਼

Tag Archives: ireland

ਡੇਢ ਸਾਲ ਦੀ ਹਾਨਾ ਦੇ ਕਾਰ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਰਾਜ਼
11.04.17 - ਪੀ ਟੀ ਟੀਮ

18 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਹਾਨਾ ਕਰਾਉਲੀ ਇੱਕ ਮਸਤ ਮੌਲਾ ਬੱਚੀ ਹੈ, ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਹਾਨਾ ਦੇ ਪਿਤਾ ਸਟੀਫਨ ਤਾਂ ਇਹੀ ਮੰਨਦੇ ਹਨ।

ਜੇਕਰ ਨੌਰਦਨ ਆਇਰਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਡਬਲਿਨ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਸੜਕ ਉੱਤੇ ਗੱਡੀ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਹਾਨਾ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਵੇਖੋ ਤਾਂ ਇਹੀ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲਾਤ ਨਾਲ ਹਾਨਾ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ...
  TOPIC

TAGS CLOUD

ARCHIVE


Copyright © 2016-2017


NEWS LETTER