ਵਿਦੇਸ਼

ਆਇਰਲੈਂਡ

ਡੇਢ ਸਾਲ ਦੀ ਹਾਨਾ ਦੇ ਕਾਰ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਰਾਜ਼
11.04.17 - ਪੀ ਟੀ ਟੀਮ

18 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਹਾਨਾ ਕਰਾਉਲੀ ਇੱਕ ਮਸਤ ਮੌਲਾ ਬੱਚੀ ਹੈ, ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਹਾਨਾ ਦੇ ਪਿਤਾ ਸਟੀਫਨ ਤਾਂ ਇਹੀ ਮੰਨਦੇ ਹਨ।

ਜੇਕਰ ਨੌਰਦਨ ਆਇਰਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਡਬਲਿਨ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਸੜਕ ਉੱਤੇ ਗੱਡੀ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਹਾਨਾ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਵੇਖੋ ਤਾਂ ਇਹੀ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲਾਤ ਨਾਲ ਹਾਨਾ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ...
  



TOPIC

TAGS CLOUD

ARCHIVE


Copyright © 2016-2017










NEWS LETTER