ਵਿਚਾਰ

Monthly Archives: NOVEMBER 2019


ਡੇਰਾ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਤ ਸੰਮੇਲਨ: ਕੂੜੁ ਫਿਰੈ ਪਰਧਾਨੁ
ਸਚੁ ਸੁਣਾਇਸੀ ਸਚ ਕੀ ਬੇਲਾ
07.11.19 -

'ਰਾਜੇ ਸੀਹ ਮੁਕਦਮ ਕੁਤੇ' ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬਾਬੇ ਦੀਆਂ ਸਿਖਿਆਂਵਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਈ ਤਕ 'ਪਹੁੰਚਾਉਣ' ਲਈ ਅਜੋਕੇ ਹਾਕਮ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਜ ਸਿੰਘਾਸਨ ਤੇ ਕਾਬਿਜ਼ ਰਹੀ ਧਿਰ ਜਿਵੇਂ ਜੀਅ-ਜਾਨ ਲਾ ਕੇ ਤਰੱਦਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਉਹ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿਚ ਕਿਹੜੇ ਰੰਗ ਦੇ ਅੱਖਰਾਂ ਵਿਚ ਲਿਖਿਆ ...
  TOPIC

TAGS CLOUD

ARCHIVE


Copyright © 2016-2017


NEWS LETTER