ਕਾਰੋਬਾਰ
ਪੈਨ ਕਾਰਡ ਠੀਕ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਤਰੀਕੇ
ਪੈਨ ਕਾਰਡ ਵਿਚਲੀ ਗਲਤੀ ਕਰਵਾਓ ਆਨਲਾਈਨ ਠੀਕ
- ਪੀ ਟੀ ਟੀਮ
ਪੈਨ ਕਾਰਡ ਵਿਚਲੀ ਗਲਤੀ ਕਰਵਾਓ ਆਨਲਾਈਨ ਠੀਕਪਰਮਾਨੈਂਟ ਅਕਾਊਂਟ ਨੰਬਰ, ਯਾਨੀ 'ਪੈਨ' ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਨੰਬਰ ਹੈ, ਜੋ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਰਿਟਰਨ ਫਾਈਲ ਕਰਨ ਲਈ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਨੌਕਰੀਪੇਸ਼ਾ ਜਾਂ ਵਪਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਭਾਵ ਕਿ ਹਰ ਕਮਾਊ ਵਿਅਕਤੀ ਕੋਲ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਬੈਂਕ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿੱਤੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਉਦੋਂ ਪ੍ਰੋਸੈੱਸ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪੈਨ ਨੰਬਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। 10 ਅੱਖਰ-ਅੰਕਾਂ ਵਾਲੇ ਪੈਨ ਨੰਬਰ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਹੀ ਆਮਦਨ ਕਰ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੌਖ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਟੈਕਸ ਚੋਰਾਂ ਨੂੰ ਫੜਨ ਵਿੱਚ ਵੀ।

ਹਰ ਥਾਂ ਵਰਤੋਂ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਇਸ ਪੈਨ ਕਾਰਡ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਾਰ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕੁਝ ਬਦਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਗਲਤੀਆਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਵਾਉਣ ਜਾਂ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਪਡੇਟ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਹੇਠ ਦੱਸੇ ਤਰੀਕਿਆਂ 'ਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਤਰੀਕਾ ਆਪਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਤਾਂ ਆਓ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪੈਨ ਕਾਰਡ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕਿਵੇਂ ਅਪਡੇਟ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ...

ਬਿਨੈਕਾਰ ਨੂੰ ਆਨਲਾਈਨ ਹੀ 'ਪੈਨ ਚੇਂਜ ਰਿਕੂਐਸਟ ਫਾਰਮ' ਭਰ ਕੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਐੱਨ.ਐੱਸ.ਡੀ.ਐੱਲ. ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਇੱਕੋ ਹੀ ਇੱਕ ਫਾਰਮ ਭਾਰਤੀਆਂਂ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਭਾਰਤੀਆਂ ਲਈ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ।

ਬਿਨੈਕਾਰ 'ਪੈਨ ਚੇਂਜ ਰਿਕੂਐਸਟ ਫਾਰਮ' ਉੱਤੇ ਹੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ, ਸ਼੍ਰੇਣੀ (ਵਿਅਕਤੀਗਤ, ਐੱਚ.ਯੂ.ਐੱਫ ਆਦਿ) ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਟਾਇਟਲ (ਸ਼੍ਰੀ, ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ, ਕੁਮਾਰੀ ਆਦਿ) ਚੁਣ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੀ ਸਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਉੱਥੇ ਭਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਬਿਨੈਕਾਰ ਨੂੰ ਫਾਰਮ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਟੋਕਨ ਨੰਬਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਰੈਂਫਰੈਸ ਲਈ ਇਹ ਟੋਕਨ ਨੰਬਰ ਬਿਨੈਕਾਰ ਨੂੰ ਫਾਰਮ ਵਿੱਚ ਭਰੀ ਈ-ਮੇਲ ਆਈ.ਡੀ. 'ਤੇ ਵੀ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਵੈੱਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਯੂਜ਼ਰ ਆਨਲਾਈਨ 'ਪੈਨ ਚੇਂਜ ਰਿਕੂਐਸਟ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ' ਫਾਈਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੇ ਚਾਰ ਵਿਕਲਪਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਇੱਕ ਵਿਕਲਪ ਚੁਣ ਸਕਦੇ ਹਨ।

  • ਕਾਗਜ਼ੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ (ਫਿਜਿਕਲ ਐਕਨਾਲੇਜਮੈਂਟ)
ਇਸ ਢੰਗ ਦੇ ਤਹਿਤ ਬਿਨੈਕਾਰ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਫਾਰਮ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਦਾ ਪ੍ਰਿੰਟ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ 'ਤੇ ਤਾਜ਼ਾ ਰੰਗੀਨ ਫੋਟੋ ਲਗਾਉਣੀ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਫਾਰਮ 'ਤੇ ਬਿਨੈਕਾਰ ਨੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਵੀ ਕਰਨੇ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਮਗਰੋਂ ਬਿਨੈਕਾਰ ਨੂੰ ਦੱਸੇ ਗਏ ਸਾਰੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਉੱਤੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਐੱਨ.ਐੱਸ.ਡੀ.ਐੱਲ. ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਪਤੇ 'ਤੇ ਡਾਕ ਰਾਹੀਂ ਭੇਜਣਾ ਹੋਵੇਗਾ।

  • ਡਿਜੀਟਲ ਸਿਗਨੇਚਰ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ (DSC)
ਇਸ ਵਿਕਲਪ ਦੇ ਤਹਿਤ ਬਿਨੈਕਾਰ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਪਣੀ ਫੋਟੋ, ਦਸਤਖ਼ਤ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਸਕੈਨ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਕਾਪੀ ਦੱਸੇ ਗਏ ਫਾਰਮੈਟ ਵਿੱਚ ਅਪਲੋਡ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਢੰਗ ਰਾਹੀਂ ਪੈਨ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਫਾਰਮ ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਡਾਕ ਰਾਹੀਂ ਐੱਨ.ਐੱਸ.ਡੀ.ਐੱਲ. ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਭੇਜਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ।

  • ਆਧਾਰ-ਆਧਾਰਿਤ ਈ-ਸਾਈਨ (e-Sign)
ਇਸ ਵਿਕਲਪ ਦੇ ਤਹਿਤ ਵੀ ਬਿਨੈਕਾਰ ਨੂੰ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਪਣੀ ਤਸਵੀਰ, ਦਸਤਖ਼ਤ ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਸਕੈਨ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਕਾਪੀ ਦੱਸੇ ਗਏ ਫਾਰਮੈਟ ਵਿੱਚ ਅਪਲੋਡ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਬਿਨੈਕਾਰ ਦੇ ਆਧਾਰ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦਾ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਮੰਨ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਢੰਗ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੈਨ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਫਾਰਮ ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਡਾਕ ਰਾਹੀਂ ਐੱਨ.ਐੱਸ.ਡੀ.ਐੱਲ. ਕੋਲ ਭੇਜਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ।

  • ਆਧਾਰ-ਆਧਾਰਿਤ ਈ-ਕੇ.ਵਾਈ.ਸੀ. (e-KYC)
ਆਧਾਰ-ਆਧਾਰਿਤ ਈ-ਕੇ.ਵਾਈ.ਸੀ. ਵਿਕਲਪ ਦੇ ਤਹਿਤ ਆਧਾਰ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਹੀ ਪੈਨ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ (ਨਾਮ, ਜਨਮ ਮਿਤੀ, ਲਿੰਗ, ਪਤਾ, ਈਮੇਲ ਆਈ.ਡੀ., ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ ਅਤੇ ਫੋਟੋ) ਮੰਨ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਆਧਾਰ ਨੂੰ ਹੀ ਲੋੜੀਂਦਾ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਮੰਨ ਕੇ ਅੱਗੇ ਆਮਦਨ ਕਰ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਕਿ ਪੈਨ ਕਾਰਡ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਵਿਕਲਪ ਵਿੱਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਫੀਲਡ ਵਿੱਚ ਬਿਨੈਕਾਰ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਭਰ ਸਕਦਾ। ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਵਿੱਚ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਸਵੀਰ ਨੂੰ ਹੀ ਪੈਨ ਕਾਰਡ 'ਤੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿਕਲਪ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦਸਤਾਵੇਜ਼, ਫੋਟੋ ਜਾਂ ਦਸਤਖ਼ਤ ਅਪਲੋਡ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਬਿਨੈਕਾਰ ਦਾ ਪੈਨ ਕਾਰਡ ਉਸੀ ਪਤੇ ਉੱਤੇ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜੋ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਉੱਤੇ ਦਰਜ ਹੈ।

ਹਾਲਾਂਕਿ ਜੇਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਤਾਂ ਸਕਰੀਨ ਉੱਤੇ 'ਏਰਰ' ਵਿਖਾ ਕੇ ਕਾਰਨ ਦੱਸਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਜਿਹੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਬਿਨੈਕਾਰ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਰੁਸਤ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਫਾਰਮ ਨੂੰ ਰੀ-ਸਬਮਿਟ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ।

ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਅਤੇ ਕੋਈ ਏਰਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ ਬਿਨੈਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਾਲ ਸਕਰੀਨ ਉੱਤੇ ਕਨਫਰਮੇਸ਼ਨ ਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਬਿਨੈਕਾਰ ਕਨਫਰਮ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਪੈਨ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਕਰਨ ਲਈ ਫਾਰਮ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਾਰੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਫੀਲਡ (ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ * ਬਣਿਆ ਹੋਵੇ) ਭਰਨੇ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਠੀਕ ਬਾਕਸ ਨੂੰ ਚੁਣਨਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਜੇਕਰ ਅਰਜ਼ੀ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਬਦਲਾਅ ਦੇ ਪੈਨ ਕਾਰਡ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਫੀਲਡ ਭਰੋ ਪਰ ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ ਦਿੱਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬਾਕਸ ਨੂੰ ਨਾ ਚੁਣੋ।

ਭਾਵੇਂ ਬਿਨੈਕਾਰ ਪੈਨ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤੇ ਪੈਨ ਕਾਰਡ ਦੁਬਾਰਾ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਡੇਟਾਬੇਸ ਵਿੱਚ ਬਿਨੈਕਾਰ ਦਾ ਪਤਾ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਪਤੇ ਨਾਲ ਅਪਡੇਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਇੰਝ ਕਰਵਾਓ ਪੈਨ ਕਾਰਡ ਰੱਦ:

ਪੈਨ ਕਾਰਡ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਸਾਰੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਫੀਲਡ ਭਰਨੇ ਹੋਣਗੇ। ਫਾਰਮ ਵਿੱਚ 10ਵੇਂ ਨੰਬਰ ਉੱਤੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਬਾਕਸ ਵਿੱਚ ਪੈਨ ਨੰਬਰ ਭਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ ਵੱਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਬਾਕਸ ਚੁਣਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਜਿਸ ਪੈਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੈ, ਉਹ ਉਹੀ ਨੰਬਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੋ ਫਾਰਮ ਦੇ ਸਿਖਰ 'ਤੇ ਭਰਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਸ ਨੂੰ ਬਿਨੈਕਰਤਾ ਫਿਲਹਾਲ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਪੈਨ ਕਾਰਡ ਲਈ ਭੁਗਤਾਨ ਕਿਵੇਂ ਕਰੀਏ?

ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡਾ ਪਤਾ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹੈ ਤਾਂ ਪੈਨ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਸੈੱਸ ਕਰਨ ਦੀ ਫੀਸ 110 ਰੁਪਏ (93 ਰੁਪਏ + 18 ਫੀਸਦੀ ਜੀ.ਐੱਸ.ਟੀ.) ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਫੀਸ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਡਿਮਾਂਡ ਡ੍ਰਾਫਟ, ਕ੍ਰੈਡਿਟ/ਡੈਬਿਟ ਕਾਰਡ ਜਾਂ ਨੈਟਬੈਂਕਿੰਗ ਜ਼ਰੀਏ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡਾ ਪਤਾ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪੈਨ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਸੈੱਸ ਕਰਨ ਦੀ ਫੀਸ 1,020 ਰੁਪਏ (ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਫੀਸ 93 ਰੁਪਏ + ਡਿਸਪੈਚ ਲਾਗਤ 771 ਰੁਪਏ + 18 ਫੀਸਦੀ ਜੀ.ਐੱਸ.ਟੀ.) ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਫੀਸ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕ੍ਰੈਡਿਟ/ਡੈਬਿਟ ਕਾਰਡ ਜਾਂ ਮੁੰਬਈ ਵਿੱਚ ਭੁਗਤਾਏ ਜਾ ਸਕਣ ਵਾਲੇ ਡਿਮਾਂਡ ਡ੍ਰਾਫਟ ਜ਼ਰੀਏ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

Disclaimer : PunjabToday.net and other platforms of the Punjab Today group strive to include views and opinions from across the entire spectrum, but by no means do we agree with everything we publish. Our efforts and editorial choices consistently underscore our authors' right to the freedom of speech. However, it should be clear to all readers that individual authors are responsible for the information, ideas or opinions in their articles, and very often, these do not reflect the views of PunjabToday.net or other platforms of the group. Punjab Today does not assume any responsibility or liability for the views of authors whose work appears here.


Comment

your name*

email address*

comments*
You may use these HTML tags:<p> <u> <i> <b> <strong> <del> <code> <hr> <em> <ul> <li> <ol> <span> <div>

verification code*
 MOST VISITED
YOU MAY LIKE

TOPIC CLOUD

TAGS CLOUD

ARCHIVECopyright © 2016-2017


NEWS LETTER