ਜੀਵਨ-ਜਾਚ

Tag Archives: ਲੰਮੀ ਉਮਰ

ਛੋਟੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਛੁਪਿਆ ਹੈ ਲੰਬੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਰਾਜ਼
29.03.16 - ਐਲੈਗਜ਼ੈਂਡਰਾ ਸਿਫੇਰਲਿਨ

ਚੰਗੀ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਲੰਮੀ ਉਮਰ ਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਾਕਾਹਾਰੀ ਹੋਣ, ਸਖਤ ਕਸਰਤ ਕਰਨ ਜਾਂ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਇੰਸ ਦੀ ਨਵੀਂ ਖੋਜ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜੀਵਨਸ਼ੈਲੀ ਵਿੱਚ ਮਾਮੂਲੀ ਤਬਦੀਲੀ ਰਾਹੀਂ ਲੰਬਾ ਜੀਵਨ ਜਿਉੂਣਾ ਸੰਭਵ ਹੈ। ਕਈ ਘੰਟੇ ਜਿਮ ਵਿੱਚ ਬਿਤਾਉਣ ਦੇ ...
  TOPIC

TAGS CLOUD

ARCHIVE


Copyright © 2016-2017


NEWS LETTER