ਜੀਵਨ-ਜਾਚ

Tag Archives: ਮਨ

ਸੀਮਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਨਾ ਬੰਨੋ ਮਨ
24.03.16 - ਹਰਵੰਸ਼ ਦੁਆ

ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਦੋ ਤਰਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਮਿਲਣਗੇ। ਇੱਕ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਹਾਲਾਤ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਨੁਕੂਲ ਬਦਲਣ ਵਿੱਚ ਯੋਗ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਦੂਸਰੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਹਾਲਾਤ ਅਨੁਸਾਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਢਾਲ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਤ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਨੁਸਾਰ ਬਦਲਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਆਤਮ-ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ...
  TOPIC

TAGS CLOUD

ARCHIVE


Copyright © 2016-2017


NEWS LETTER