ਜੀਵਨ-ਜਾਚ

Tag Archives: ਖਰਚ

ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਖਰਚ ਅਤੇ ਫਜ਼ੂਲ-ਖਰਚ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰ ਸਮਝਾਓ
25.03.16 - ਪੀ ਟੀ ਟੀਮ

ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਅਤੇ ਪੈਸਿਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸੋ। ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਨਾਲ ਉਹ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ ਫਜ਼ੂਲ-ਖਰਚੀ ਘੱਟ ਕਰਨਗੇ। ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਨਾਂਸ ਦੀ ਏ.ਬੀ.ਸੀ.ਡੀ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਮਝਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ:

ਘਰ ਦੇ ...
  TOPIC

TAGS CLOUD

ARCHIVE


Copyright © 2016-2017


NEWS LETTER