ਜ਼ਰਾ ਹੱਟ ਕੇ

Tag Archives: supermarket

ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਸੁਪਰਮਾਰਕੀਟ, ਜਿੱਥੇ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਬਚਿਆ ਹੋਇਆ ਖਾਣਾ
02.05.17 - ਪੀ ਟੀ ਟੀਮ

ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਿੱਚ ਸਿਡਨੀ ਦੇ ਨੇੜੇ ਕੇਂਸਿੰਗਟਨ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਰੈਸਕਿਊਡ ਫੂਡ ਸੁਪਰਮਾਰਕੀਟ ਖੁਲ੍ਹੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਮੁਫਤ ਜਾਂ ਬੇਹੱਦ ਸਸਤੇ ਮੁੱਲ ਵਿੱਚ ਖਾਣਾ ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰਤ ਦਾ ਹੋਰ ਸਾਮਾਨ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਦੀ ਖਾਸੀਅਤ ਮੁਫਤ ਜਾਂ ਸਸਤਾ ਖਾਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਗੋਂ ਇੱਥੇ ਮਿਲਣ ਵਾਲਾ ਖਾਣਾ ਹੈ, ਜੋ ...
  TOPIC

TAGS CLOUD

ARCHIVE


Copyright © 2016-2017


NEWS LETTER