ਜ਼ਰਾ ਹੱਟ ਕੇ

Tag Archives: environment

ਇਸ ਕੰਪਨੀ ਵਿੱਚ ਨੌਕਰੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਆਫਿਸ ਸਾਈਕਲ ਉੱਤੇ ਆਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ
15.03.17 - ਪੀ ਟੀ ਟੀਮ

ਕੰਪਨੀਆਂ ਇਵੇਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਆਏ ਦਿਨ ਹੀ ਨਵੇਂ-ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਕਰਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਜੋ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹ ਯਾਦ ਦਵਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕੇਵਲ ਪੈਸੇ ਕਮਾਉਣ ਦੇ ਬਾਰੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਸਾਡੀਆਂ ਕੁੱਝ ਸਮਾਜਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਵੀ ਹਨ। ...
  TOPIC

TAGS CLOUD

ARCHIVE


Copyright © 2016-2017


NEWS LETTER