ਜ਼ਰਾ ਹੱਟ ਕੇ

Tag Archives: egg

ਜਦੋਂ ਅੰਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਹੀਰਾ, ਹੈਰਾਨ ਰਹਿ ਗਈ ਔਰਤ
24.03.17 - ਪੀ ਟੀ ਟੀਮ

ਸੋਨੇ ਦੇ ਅੰਡੇ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਮੁਰਗੀ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣੀ ਹੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਲੇਕਿਨ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ ਜੇਕਰ ਮੁਰਗੀ ਸੋਨੇ ਦੀ ਬਜਾਏ ਹੀਰੇ ਵਾਲਾ ਅੰਡੇ ਦਵੇ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹੋਵੋਗੇ ਕਿ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਸੋਨੇ ਦੇ ਅੰਡੇ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਮੁਰਗੀ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਕਹਾਵਤ ...
  TOPIC

TAGS CLOUD

ARCHIVE


Copyright © 2016-2017


NEWS LETTER