ਜ਼ਰਾ ਹੱਟ ਕੇ

Tag Archives: ਰਾਣਾ ਅਯੂਬ

ਰਾਣਾ ਅਯੂਬ ਦੇ ਮੈਥਿਲੀ ਤਿਆਗੀ ਬਣਨ ਦੀ ਦਾਸਤਾਨ
16.08.16 - ਰਾਣਾ ਅਯੂਬ

ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਸਬੂਤ ’ਤੇ ਖੜ੍ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਬੂਤ ਹੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਿਰਫ਼ ਗੱਲਬਾਤ ਅਤੇ ਕਿੱਸੇ ਕਹਾਣੀਆਂ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਅਧਿਕਾਰਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕੀਤੇ ਇਕਬਾਲ ਸਨ। ਮੇਰੇ ਮੂਹਰੇ ਵੱਡਾ ਸੁਆਲ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੱਲਾਂਬਾਤਾਂ ਤੇ ਕਿੱਸੇ ਕਹਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਬਤ ਕਿਵੇਂ ...
  TOPIC

TAGS CLOUD

ARCHIVE


Copyright © 2016-2017


NEWS LETTER